ЗА НАС

Детска градина № 2 „Калина Малина” се намира в град Нови пазар на ул. „Бачо Киро” № 5. Тя е общинска , открита е през 1951 година, с площ  3360 кв.м. в централната си част и филиал на ул. „Голо бърдо” № 13 е с площ 2460 кв.м.

От 2006 година постоянни детски ясли и детска градина съвместно ползват една сграда в центъра на града.

В ДГ работят 22 души – квалифициран персонал, а възпитаниците ни към момента са 125 деца. Сформирани са  пет групи, като три от тях са в централната сграда и другите две във филиала на детското заведение.

ДГ № 2 членува в Международната организация по предучилищно възпитание и подготовка ОМЕП и от 2008 година е на делегиран бюджет.

От 2002г. до 2015г. ДГ работи успешно по американската програма „Стъпка по стъпка”.

От 2016г. в съответствие с ПЗУО в сила от 01.08.2016г. изработена от учителите и утвърдена Програмна система за предучилищното образование на децата към Стратегия за развитие на детската градина.

Съдържанието на предучилищното образование в детската градина е в съответствие с Наредба  № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование и включва полагане основите за учене през целия живот, като се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

 

Предучилищното образование в детската градина създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

 

Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

  1. Български език и литература;
  2. Математика;
  3. Околен свят;
  4. Изобразително изкуство;
  5. Музика;
  6. Конструиране и технологии;
  7. Физическа култура.

 

Благодарение на спечеления от Община Нови пазар проект по ОПРР „Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение”, двете сгради и дворовете на детската градина изцяло придобиха съвременен европейски облик. ДГ се превърна в атрактивен, желан и уютен детски дом, както за  деца и родители, така и за работещите в него и цялата общественост.

Обновената материално – техническа база способства в още по-добра степен да отглеждаме и възпитаваме достойни, мислещи, знаещи и можещи добри деца – бъдещите граждани на града ни, България, Европа и света, съхраняващи своята национална идентичност.

Директор: Калинка Георгиева Чернева